Aquestes Condicions de Contractació regulen la compra dels articles oferts a través del web www.grafiquesventura.com propietat de NÚRIA VENTURA VIA, amb NIF 39160200D, domicili a c/ Sant Pere, 32,08191 Rubí (Barcelona); Tel.936991382; i correu electrònic: grafiquesventura@gmail.com; d’ara endavant “GRÀFIQUES VENTURA”.

En aquest document ens referirem a el “Client”, que és la persona física que adquireix l’article ofert a través del web i “GRÀFIQUES VENTURA”, que som nosaltres.

Els articles s’adquireixen directament a GRÀFIQUES VENTURA qui actua com a venedora directa, per tant, el contracte de venda dels articles es realitza entre el Client i GRÀFIQUES VENTURA.

El Client ha de llegir i acceptar les presents Condicions i la informació dels articles que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella d’acceptació de les Condicions de Contractació que apareixerà durant el procés de compra. Al fer-ho, el Client confirma que és major d’edat i que té la capacitat legal per adquirir els articles oferts per GRÀFIQUES VENTURA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per GRÀFIQUES VENTURA durant un any, en idioma espanyol o català, i el Client durant aquest període podrà obtenir una còpia.

 

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client s’obliga a tots els efectes a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els articles oferts per GRÀFIQUES VENTURA, de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

 

GRÀFIQUES VENTURA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Client que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 

PREUS

Tots els preus exposats a la llista dels nostres articles són en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

En el cas que un article estigui en oferta, s’indicarà el preu d’oferta i el seu període de validesa.

En el resum final de compra, abans de realitzar el pagament, apareixerà el seu preu definitiu, indicant la quantitat corresponent als impostos aplicables, així com el cost de l’enviament.

Els preus exposats a www.grafiquesventura.com podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS ARTICLES

El Client seleccionarà al web els articles que vulgueu adquirir i el nombre d’unitats.

El Client haurà d’omplir el formulari amb les seves dades per poder tramitar la compra. Abans de realitzar la compra se li mostrarà al Client un resum dels articles que desitja adquirir, el preu, les despeses d’enviament, si en té,  i el termini previst per al lliurament, i el Client podrà realitzar els canvis que consideri oportuns. Per formalitzar la compra el Client haurà de clicar a la casella d’acceptació de la Política de Privacitat i de les presents Condicions de Contractació. En aquest moment també haurà de triar la forma de pagament i clicar a Realitzar Comanda. Posteriorment passarà a una altra pàgina on el Client haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament, o del servei de pagament disponible, i acceptar la realització del pagament. Un cop efectuat el pagament GRÀFIQUES VENTURA enviarà al correu electrònic del Client un e-mail justificant la seva recepció en el termini màxim de les 24 hores següents a la seva realització.

El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per GRÀFIQUES VENTURA del pagament del preu dels articles.

Totes les transaccions que es realitzen a través del TPV Virtual tindran totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants. Les transaccions es realitzaran en temps real, de manera que l’autorització de l’operació es comunica a GRÀFIQUES VENTURA i al Client en el moment. Aquest sistema incorpora els últims protocols de comerç electrònic desenvolupats per VISA i MasterCard, que permeten identificar el comprador que utilitza la seva targeta com a mitjà de pagament en una botiga virtual.

Les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de GRÀFIQUES VENTURA.

El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a GRÀFIQUES VENTURA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels articles que vulgui adquirir. GRÀFIQUES VENTURA es reserva el dret de denegar aquesta forma de pagament en cas de targeta denegada o dades falses. Així mateix, el Client haurà de notificar a GRÀFIQUES VENTURA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la plataforma tan aviat com tingui coneixement d’això.

El Client pot obtenir una còpia de la factura demanant-per email a GRÀFIQUES VENTURA.

 

LLIURAMENT DE COMANDES

En el cas de compra d’articles pirotècnics el Client els haurà de recollir a la botiga de GRÀFIQUES VENTURA, atès que el seu enviament està prohibit legalment.

El lliurament de la resta de comandes es durà a terme mitjançant tramesa per l’agència de transport en el termini establert en el moment de formalitzar la compra, un cop rebuda la confirmació bancària del pagament.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement pel Client. GRÀFIQUES VENTURA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament de l’article o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades pel Client, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

Si l’article adquirit està en stock, el termini normal d’entrega dels articles enviats serà de 48 hores. En cas que l’article no estigui en stock, GRÀFIQUES VENTURA el demanarà als seus proveïdors i el  termini d’entrega serà d’un màxim de 6 dies hàbils. Si algun article no estigués disponible en aquests terminis, GRÀFIQUES VENTURA, informarà ràpidament d’aquest fet al Client i li oferirà un article de característiques similars, podent el Client optar per acceptar el nou article ofert per GRÀFIQUES VENTURA, o anul·lar la comanda i recuperar el preu abonat, que li serà retornat en un termini màxim de 30 dies.

GRÀFIQUES VENTURA realitza enviaments a l’Estat Espanyol dintre de la Península Ibèrica. En el cas de comandes realitzades fora d’aquest territori el Client ha de contactar amb GRÀFIQUES VENTURA per acordar les condicions de l’enviament.

 

DEVOLUCIONS

Els articles comercialitzats per GRÀFIQUES VENTURA no es podran retornar excepte en cas de que presentin desperfectes o siguin defectuosos

Si en el moment del lliurament de l’article s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis de l’article, que un article té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el Client ha de comunicar a GRÀFIQUES VENTURA mitjançant l’adreça de correu electrònic grafiquesventura@gmail.com, en el transcurs de les 24 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució de l’article o articles afectats i la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat per ells.

 

En cas que un cop obert el paquet el Client comprovi que un article és defectuós, haurà de notificar a GRÀFIQUES VENTURA mitjançant l’adreça de correu electrònic grafiquesventura@gmail.com, i procedir a la seva devolució el més aviat possible i en qualsevol cas  el termini de 15 dies naturals des del moment en què el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, GRÀFIQUES VENTURA reemborsarà el valor de l’article i les despeses d’enviament, a més dels costos directes de la devolució, en un màxim de trenta (30) dies des de  la recepció per part de GRÀFIQUES VENTURA de l’article motiu de la devolució.

 

Tot això sense perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

 

SERVEI D’ATENCIÓ A EL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació el client pot enviar una comunicació a GRÀFIQUES VENTURA mitjançant l’adreça de correu electrònic grafiquesventura@gmail.com

 

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

 

NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació d’articles o amb aquestes Condicions Generals, s’ha de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en l’aplicació o interpretació de les presents condicions, així com els contractes existents entre les parts, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Rubí, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció, amb excepció del que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris en cas que aquesta Llei sigui aplicable.

 

INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

GRÀFIQUES VENTURA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que el Client hagi acceptat expressament les condicions modificades.